Unia Europejska przyznała Polsce 92,5 mld euro w ramach funduszy celowych do wykorzystania w latach 2014-2020.

Głównym celem dotacji jest wsparcie konkurencyjności i zwiększenie potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki.

W ramach funduszy, zaplanowano do wdrożenia sześć Programów Operacyjnych, nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Polska Wschodnia

Inteligentny Rozwój

Infrastruktura

i Środowisko

Polska

Cyfrowa

Pomoc Techniczna

Wiedza Edukacja Rozwój

  • Fundusze unijne 2016

Najwięcej środków przeznaczonych jest na Program Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro). Do głównych obszarów wsparcia tego programu należą: ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) wspierana będzie przede wszystkim działalność badawczo-rozwojowa. Program Operacyjny Polska Wschodnia stanowi szczególne źródło dofinansowania dla działalności prowadzonych w województwach graniczących z wschodnią granicą i jest wdrażany niezależnie od pozostałych programów.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój możliwe jest finansowanie szkoleń i wspieranie projektów z zakresu ekonomii społecznej na terenie całego kraju.

Ponadto, każde z województw zostało objęte wsparciem regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dzięki którym możliwe będzie finansowanie projektów o znaczeniu lokalnym.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98