• 01.08.2016

W ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.  spółka Ellipsis – Instytucja Otoczenia Biznesu pozyskała dofinansowanie z UE na realizację projektów dla spółek Graphene Solutions Sp. z. o. o. oraz Adifeed Sp. z o.o.

Złożone wnioski otrzymały pozytywną ocenę i został zarekomendowane do przyznania dofinansowania w wysokości ponad 7 mln zł.

Projekty zostały złożone w temacie dla Graphene Solutions „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego źródła światła opartego o efekt fotoluminescencji w zbudzonym podczerwonym światłem laserowym kompozycie grafenowo-ceramicznym”, natomiast dla Adifeed Sp. z o.o. „Opracowanie formulacji i wdrożenie innowacyjnych preparatów fitoncydowych dla poprawy produkcyjności i zdrowotności zwierząt gospodarskich oraz ochrony aktywności bójczej chemioterapeutyków w oparciu o nowoczesną linię technologiczną”.

Dofinansowanie umożliwi przedsiębiorcom realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98