wytwarzanie-odpadow
Strona główna » Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy wygasa? Kiedy organ może odmówić wydania?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy wygasa? Kiedy organ może odmówić wydania?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to jeden z instrumentów prawnych, które mają zapewnić prawidłowy sposób postępowania z odpadami, zgodny z założeniami przyjętej polityki środowiskowej. Nie jest jednak decyzją bezterminową i wygasa po wystąpieniu pewnych przesłanek. Bywa też, że stanowisko organu jest odmowne. Kiedy pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa i w jakich sytuacjach organ może odmówić jego wydania?

Kiedy wygasa pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

 

Zgodnie z polskim prawem, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest udzielane na maksymalnie 10 lat. Po upływie tego czasu traci swoją ważność. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, po której decyzja wygasa. Zgodnie z art. 193 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, może to nastąpić, jeśli:

 • podmiot przestał pełnić funkcję prowadzącego instalację w rozumieniu ustawy lub inne powody doprowadziły do sytuacji, w której pozwolenie na wytwarzanie odpadów uzyskało status bezprzedmiotowego,
 • wnioskodawca nie rozpoczął objętej pozwoleniem działalności w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne,
 • wnioskodawca nie prowadził objętej pozwoleniem działalności przez dwa lata,
 • decyzja o pozwoleniu została wydana w wyniku postępowania kompensacyjnego i nie wykonano jej w ciągu dwóch lat od daty wydania,
 • użytkowanie składowiska lub termiczne przekształcanie odpadów zostało wstrzymane na czas dłuższy niż rok.

Co więcej, do wygaśnięcia pozwolenia może dojść także na wniosek prowadzącego instalację. Co ważne, organ nie wydaje decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia, gdy na przykład prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy organ może odmówić wydania?

 

Zaliczane do kategorii pozwoleń emisyjnych, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest tzw. decyzją związaną. W praktyce oznacza to, że organ może odmówić jego wydania, tylko jeśli zaistnieje okoliczność wyraźnie wskazana w ustawie. Oto niektóre przesłanki, które uprawniają organ do wydania decyzji odmownej:

 • planowany sposób gospodarowania odpadami albo może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska, albo nie jest zgodny z planem gospodarki odpadami,
 • eksploatacja instalacji prowadziłaby do przekroczenia dopuszczalnych norm emisyjnych bądź standardów jakości środowiska,
 • wnioskodawca został objęty decyzją o ograniczeniu lub cofnięciu pozwolenia, a nie upłynęły jeszcze dwa lat od dnia, gdy decyzja ta stała się ostateczna,
 • na prowadzącym instalację ciąży prawomocny wyrok sądu za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • prowadzący instalację ma orzeczoną karę pieniężną za przestępstwo przeciwko środowisku na mocy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • na prowadzącym instalację ciąży prawomocny wyrok sądu za przestępstwa określone w art. 163, 164 lub 168 Kodeksu karnego,
 • instalacja komunalna nie spełnia wymogów ochrony środowiska lub warunków określonych dla instalacji komunalnych.

Co więcej, organ ma również możliwość ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia szkód albo negatywnych skutków w środowisku, o ile może to uargumentować ważnym interesem społecznym wiążącym się z ochroną środowiska, a zwłaszcza zagrożeniem, że w wyniku eksploatacji instalacji stan środowiska pogorszy się w znacznych rozmiarach. To, jak wysoka będzie kwota zabezpieczenia roszczeń, zależy od ustaleń między organem a regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest udzielane na wniosek prowadzącego instalację. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo decyzji odmownej, jego sporządzenie warto zlecić specjalistom ds. konsultingu środowiskowego. Zadbają oni o wszelkie szczegóły, a także podpowiedzą, co przedsiębiorca powinien zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną odpowiedź.

Źródło: Ekomeritum.pl