Formalnosci-przy-pochowku
Strona główna » Formalności przy pochówku na cmentarzu poza miejscem zamieszkania

Formalności przy pochówku na cmentarzu poza miejscem zamieszkania

Krewni lub rodzina osoby zmarłej mogą zdecydować się na jej pochówek na cmentarzu komunalnym bądź parafialnym, adekwatnym do miejsca zamieszkania. Dopuszczalne jest także zorganizowanie pogrzebu i złożenia trumny do grobu znajdującego się na cmentarzu znacznie oddalonym od miejsca, w którym za życia przebywała lub była zameldowana osoba zmarła. Tego typu działanie wymaga dopełnienia niezbędnych formalności, by cała procedura przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskim prawem.

Jak uzyskać prawo do pochówku poza miejscem zamieszkania?

Wybór miejsca pochówku dla osoby zmarłej ma istotne znaczenie. Część osób za życia przekazuje swojej rodzinie lub krewnym dyspozycje względem miejsca ich ostatniego spoczynku. Może to być cmentarz komunalny czy parafialny, na którym znajdują się groby bliskich osoby zmarłej lub miejsce wykupione przez nią i opłacane, zgodnie z narzuconymi przez administrację cmentarza zasadami.

W przypadku podjęcia decyzji o pochówku poza miejscem zamieszkania, należy mieć na względzie, że na bliskich członkach rodziny bądź krewnych, ciąży obowiązek dopełnienia dodatkowych formalności. To czynności wymagane do tego, aby osoba zmarła mogła spocząć w grobie znacznie oddalonym od miejsca jej faktycznego zamieszkania. W tej kwestii należy wziąć pod uwagę, że opłaty za udostępnienie miejsca pochówku w przypadku tak zwanego dochowania do istniejącego już grobu bądź grobowca liczącego 2-3 lub 4 miejsca, znacznie różnią się od tych, związanych z wykupieniem zupełnie nowego miejsca ostatniego spoczynku. Szczególnie, gdy jest to cmentarz parafialny lub komunalny, nie związany z miejscem zamieszkania osoby zmarłej. Wykopanie grobu na cmentarzu parafialnym, oddalonym od miejsca zamieszkania osoby zmarłej, wymaga posiadania pisemnego zlecenia od administratora tego miejsca.

Prawo do grobu a uzyskanie zgody na pogrzeb poza parafią lub miejscem zamieszkania

Wiele osób zastanawia się, czy można pochować zmarłego w innym mieście i jakie formalności trzeba spełnić, aby sprawnie zorganizować uroczystość funeralną. Należy wziąć pod uwagę, że zarząd cmentarza nie może odmówić pochowania zwłok osoby mającej nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu. Oznacza to, że osoba, która za życia opłacała miejsce na cmentarzu, ma prawo spocząć na nim nawet, gdy jest on znacznie oddalony od miejsca jego zamieszkania.

Prawo do grobu przypomina prawo nieruchomościowe i majątkowe, które może być scedowane na małżonków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i krewnych przysposobionych. W przypadku organizacji uroczystości pogrzebowej w obrządku katolickim, które mają odbywać się w innej parafii, a ciało ma spocząć na cmentarzu oddalonym od miejsca zamieszkania, wymagane jest uzyskanie zgody na pogrzeb poza parafią. Taki dokument można otrzymać w kancelarii parafialnej kościoła, do którego przynależała za życia osoba zmarła. Jeśli oddalony od miejsca zamieszkania zmarłego cmentarz należy do konkretnej parafii, to w trakcie występowania o zgodę na pogrzeb poza macierzystą parafią zmarłego, można otrzymać również zezwolenie na jego pochówek.

Jak przebiega zakup miejsca pochówku?

Zorganizowanie pogrzebu świeckiego z odprowadzeniem zwłok na cmentarz komunalny wymaga udania się do miejscowości, gdzie nastąpił zgon, wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej. Po odebraniu karty zgonu, należy udać się do miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wystawienia aktów zgonu. Następnie należy odwiedzić zakład pogrzebowy z posiadanymi już dokumentami.

Niektóre domy pogrzebowe świadczą usługi w postaci organizowania miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych oddalonych od miejsca zamieszkania osoby zmarłej. W przypadku, gdy krewni pragną samodzielnie dopełnić tych formalności, powinni oni udać się do zarządu lub administracji sprawującej pieczę nad wybranym przez nich cmentarzem komunalnym, aby dostarczyć im kartę zgonu. W przypadku, gdy rodzina osoby zmarłej nie ma dokumentu potwierdzającego wykupienie miejsca na cmentarzu lub odnowienie dzierżawy grobu, może wnioskować o zakup miejsca pochówku i jednocześnie uregulować wymagane opłaty. Warto wspomnieć, że wszystkie formalności, z uwagi na ograniczony czas niezbędny do zorganizowania pochówku, załatwiane są w trybie pilnym.

Pochówek osoby zmarłej poza miejscem jej zamieszkania jest możliwy, jeśli dopełni się wszelkich wymaganych formalności. Zadanie to można powierzyć pracownikom zakładu pogrzebowego.

źródło: elizjum-warszawa.pl