Szybka ścieżka

Szybka Ścieżka (z ang. Fast Track to Innovation)

W związku z licznymi apelacjami przedsiębiorców o zmniejszenie ilości niezbędnych formalności przy składaniu wniosków o dofinansowania unijne oraz o szybsze ich rozpatrywanie i informowanie o decyzjach, powstał program Szybka Ścieżka. Znajduje on zastosowanie dla kilku konkursów o dofinansowania w latach 2015-2016. Program Szybka Ścieżka jest obecnie testowany, można zauważyć jednak, że stanowi on ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy mogą uniknąć dzięki niemu ogromnej liczby formalności, a na decyzje o przyznaniu wniosku czekają jedynie 60 dni od zakończenia konkursu.

Fast Track to Innovation (FTI) to nowy trend na rynku funduszy unijnych, który ma na celu przyspieszyć ocenę projektów składanych w ramach konkursów o dofinasowania z Unii Europejskiej. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii. Skierowany jest do innowacji, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Jedną z instytucji, która wdraża w swojej działalności nowe standardy oceny projektów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które przyznaje dotacje na innowacje dla projektów o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wykorzystujących prace badawczo-rozwojowe do opracowania i wdrożenia innowacji.

Jedną z linii finansowania NCBiR jest popularna wśród przedsiębiorców tzw. Szybka Ścieżka
w ramach Poddziałania 1.1.1.

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekty w ramach Szybkiej Ścieżki rozpatrywane są w ciągu dziewięćdziesięciu dni, a dokumentacja w formie załączników do aplikacji ograniczona została do niezbędnego minimum.

  • Cele Szybkiej Ścieżki

Celem Szybkiej Ścieżki jest finansowanie projektów B+R, których efektem będą procesy lub produkty o specyficznych i wiarygodnie uzasadnionych cechach noszących znamiona innowacyjności, mające szansę na wdrożenie w prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski, wpisujące się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

W związku z tym przygotowanie projektu na konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 wymaga znajomości wytycznych Funduszy Europejskich oraz doświadczenia we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na etapie aplikowania i oceny podobnych projektów. Dzięki naszym kompetencjom, mamy możliwość udzielenia Państwu profesjonalnego wsparcia w tym zakresie i przygotowania aplikacji na konkurs zgodnej z wytycznymi NCBiR oraz opracowania zapisów wniosku w taki sposób, aby projekt został optymalnie dopasowany do Państwa potrzeb oraz pomyślnie zrealizowany.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98