Programy sektorowe

W programach sektorowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, promowane są projekty o wybranej tematyce, dzięki czemu prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania jest znacznie wyższe.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Programy sektorowe są dedykowanymi środkami finansowymi, które pochodzą z budżetu Państwa i dotacji unijnych.

O dotacje unijne w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz/lub konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98