PO IR 2.3.1.

Popularne Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” jest wdrażane na rynku polskim przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie obejmuje dofinansowanie projektów na innowacyjne usługi produktowe lub procesowe o charakterze technologicznym, które zgodne są z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  • Dla kogo PO IR 2.3.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 2.3.1 przeznaczony jest dla sektora MSP, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one otrzymać dofinansowania na usługi doradcze w zakresie innowacji lub usługi wsparcia innowacji. Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości specjalistycznych usług proinnowacyjnych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Dotychczasowe doświadczenia z lat 2007-2013 pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do usług z zakresu B+R w Polsce lub z partnerami za granicą. W związku z tym Unia Europejska na liście priorytetów umieściła innowacyjny rozwój technologiczny.

Pierwszy obszar wsparcia czyli, innowacje technologiczne produktowe, o których dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, dotyczy przede wszystkim nowych wyrobów i usług lub znaczące polepszenie już istniejących. Ulepszenie to może dotyczyć poszczególnych komponentów, materiałów, oprogramowania oraz innych cech. Innowacje technologiczne procesowe, czyli drugi z zakresów wsparcia dotacji PO IR 2.3.1., dotyczy nowych metod produkcji lub dostawy lub znaczącego ulepszenia tych, które już istnieją.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98