• 25.07.2017

W ramach ogłoszonego konkursu przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 w 2016 r.  spółka Ellipsis – Instytucja Otoczenia Biznesu pozyskała dofinansowanie z UE na realizację projektów dla naszych Klientów w łącznej wysokości 543900 zł

Uzyskane dofinansowanie umożliwi naszym Klientom skorzystanie z usług proinnowacyjnych niezbędnych do wdrożenia na rynku nowego produktu.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98