• 07.07.2017

Przedsięwzięcia gospodarcze oparte o komercjalizację zaawansowanych rozwiązań technologicznych zmuszone są jeszcze przed ich nabyciem do analizy aktualnego stanu techniki i sytuacji rynkowej oraz do zdefiniowania wszelkich niezbędnych działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia rozwijanej technologii. Szczególne znaczenie ma w tym zakresie procedura Technology Due Diligence.

Audyt tego rodzaju powinien być zainicjowany przede wszystkim przez inwestora zamierzającego oparcie planowanej działalności o innowacyjną technologię.

W ramach procedury Technology Due Diligence możemy wyróżnić kolejno następujące etapy:

  1. analiza obecnego stanu technologii i prac rozwojowych prowadzonych nad technologią (ocena stanu technologii);
  2. sprawdzanie konkurencyjnych w stosunku do analizowanej technologii rozwiązań technicznych obecnych na rynku oraz porównanie badanej technologii z rozwiązaniami konkurencyjnymi (analiza przewagi konkurencyjnej);
  3. ocena technologicznych i biznesowych barier w przemysłowym wdrożeniu technologii przeznaczonej do komercjalizacji (analiza czynników adaptacyjnych);
  4. analiza otoczenia prawnego związanego z przemysłowym wdrożeniem technologii (analiza barier prawnych);
  5. analiza podjętych przez dysponenta technologii działań prawnych i organizacyjnych zmierzających do ochrony technologii jako przedmiotu praw wyłącznych (prawo własności intelektualnej), w tym w szczególności ocena skuteczności i zakresu nabycia praw do rozwijanej technologii oraz analiza kosztów ochrony prawnej technologii, analiza prawidłowości dostosowania strategii ochrony rozwiązania do jego cech naukowych;
  6. analiza opracowanego modelu biznesowego komercjalizacji technologii, w tym identyfikacja rynków i branż właściwych dla wdrożenia

Prawidłowe przeprowadzenie badania Technology Due Diligence wymaga zaangażowania i współpracy specjalistów różnych dziedzin – począwszy od inżynierów odpowiedzialnych za techniczny rozwój projektu, poprzez doradców biznesowych, skończywszy na ekspertach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa korporacyjnego. Dzięki tak skoordynowanym działaniom, inwestor pozyskuje wiedzę o przewadze konkurencyjnej technologii, jej wykonalności przemysłowej, możliwych (obecnych i przyszłych) zastosowaniach technologii, a także o statusie ochrony prawnej technologii. Technology Due Diligence jest zatem kluczowym narzędziem analizy planowanej inwestycji, stanowiącym niezbędny element inwestycji w bezpieczną przyszłość rozwoju przedsiębiorstwa opartego na technologii. Należy zaznaczyć, że większości spraw spornych z zakresu technologii dałoby się uniknąć przez rzetelne badanie Technology Due Diligence.

W procesie badania Technology Due Diligence możliwe jest także precyzyjne zaplanowanie rozliczenia kosztów związanych z zakupem, zabezpieczeniem i rozwojem technologii w oparciu o najnowsze rozwiązania z obszaru optymalizacji podatkowej z zastosowaniem ulgi podatkowej na badania i rozwój, powszechnie znanej jako Ulga B+R. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową. Badanie Technology Due Diligence to moment sprzyjający analizie kosztów ponoszonych na działalność B+R. Na zakończenie podkreślenia wymaga, że wyniki badania Technology Due Diligence są również niezwykle przydatnym wsparciem w procesie pozyskiwania krajowych i unijnych środków publicznych na rozwój komercjalizowanej technologii.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98