• 28.03.2017

Zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, informujemy, że

od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z zastrzeżeniem, że konkurs będzie podzielony na II Etapy:

W ramach działania dofinansowane będzie wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie:

200 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu:

550 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki obejmujące:

  • Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.
  • Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.
  • Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
  • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie:

mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego.

Więcej informacji:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98