• 11.01.2017

W dn. 10.01.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

O dotacje unijne w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz/lub konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 180 000 000 PLN.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98