• 21.10.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect , zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Maksymalne kwoty dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynoszą:

 1. NewConnect - 100 tys. zł.
 2. Rynek regulowany GPW - 800 tys. zł.
 3. Zagraniczny rynek regulowany - 800 tys. zł.
 4. Catalyst - 80 tys. zł.
 5. Emisja i wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu  - 60 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych.

4 rundy przyjmowania wniosków:

21.11.2016 r.     20.02.2017 r.

21.02.2017 r.     20.05.2017 r.

21.05.2017 r.     20.08.2017 r.

21.08.2017 r.     20.11.2017 r.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się

1) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym:

- w przypadku regulowanego rynku GPW:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2.  polityka informacyjna spółki,
 3.  raport due dilligence,
 4. wycena spółki,
 5. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 6. memorandum informacyjne,
 7. prospekt emisyjny,
 8. teaser inwestycyjny,
 9. prezentacja inwestorska.

- w przypadku NewConnect:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. wycena spółki,
 5. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 6. dokument informacyjny,
 7. memorandum informacyjne,
 8. prospekt emisyjny,
 9. teaser inwestycyjny,
 10. prezentacja inwestorska,
 11. dokument ofertowy.

- w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku.

2) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym.

- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 5. dokument informacyjny lub nota informacyjna,
 6. memorandum informacyjne,
 7. prospekt emisyjny,
 8. warunki emisji,
 9. wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98