• 04.10.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 240 000 zł
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 32 760 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  • od 4 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r.;
  • oraz od 4 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98