• 02.09.2016

W dniu 2 września 2016 roku Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie, celem której jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwanie dofinansowań w ramach funduszy unijnych.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii.

Misją Instytutu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom, głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii, silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia także merytoryczne wsparcie organom administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98