• 19.07.2016

NCBiR ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2016 w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej". Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami mogą występować przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Fundusze z NCBR pozwolą dużym przedsiębiorcom wypróbować nowatorskie rozwiązania przed ich wprowadzeniem na rynek, ograniczając ryzyko i ułatwiając dalsze prace nad prototypami. Programem zostaną objęte przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskich firm.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 500 mln zł, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 mln zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowanego projektu może wynosić 30 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania – brak ograniczenia

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych – brak ograniczenia

Rozpoczęcie składania wniosków: 6 lipca 2016

Zakończenie składania wniosków: 31 października 2016

Po raz pierwszy w tym programie konkurs będzie podzielony na etapy. Według nowych zasad naboru każdy etap konkursu będzie obejmował nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania wniosków

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

 

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98