• 15.07.2016

Dyrektor Narodowego Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

O dotacje unijne w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie UE przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 1 000 000 000 PLN, w tym:

  • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 100 000 000 PLN;
  • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 000 000 PLN.

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  • 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
  • 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Intensywność wsparcia  nie może przekroczyć:

  • 50 % kosztów w przypadku badań przemysłowych,
  • 25 % w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

  • 65% kosztów w przypadku badań przemysłowych
  • 40% kosztów w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

Podmioty z otoczenia biznesu zapraszamy do zapoznania się z warunkami oraz kontaktu z nami w celu wypełnienia wniosku o dotacje.

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98