• 22.06.2016

Dnia 22 czerwca 2016 roku Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską.

Jednostką odpowiedzialną za współpracę z Ellipsis jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało z odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej promocji współpracy nauki, biznesu i samorządu. Fundamentalnym założeniem aktywności rynkowej Centrum jest takie ukierunkowanie kapitału intelektualnego Politechniki Śląskiej, aby Uczelnia mogła być znaczącym ośrodkiem transferu wiedzy i rozwoju innowacji.

Umowa została zawarta w celu promocji i realizacji działań zmierzających do wdrażania wyników badań naukowych przy wsparciu funduszy unijnych w perspektywie horyzontalnej 2014-2020

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98