• 07.06.2016

Z przyjemności informujemy, że w terminie od 6 czerwca do 31 października 2016 za pośrednictwem systemu e-RPO będzie można składać wnioski na dotacje unijne dla firm w ramach programu 1.2.3 Bony na innowacje. Projekt ten jest kolejną możliwością po poir 2.3.1 by wykorzystać dotacje na rozwój firmy. Co ważne instytucja otoczenia biznesu Ellipsis w ramach projektu może świadczyć usługi proinnowacyjne.

Do działania kwalifikowane są projekty realizowane na terenie małopolski, służące wzmacnianiu współpracy przedsiębiorstw MSP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu

i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Pomoc udzielana w formie bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji

o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym. Dotacje unijne dla firm realizowane w ramach RPO są kompleksowym uzupełnienie programów takich jak szybka ścieżka i umożliwiają by dotacje na rozwój firmy docierały do przedsiębiorców z Małopolski.

Instytucja Otoczenia Biznesu może świadczyć następujące usługi proinnowacyjne:

 Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia – instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu;

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu:

  • Mały bon na innowacje, dla wynosi do  50 000 PLN;
  • Duży bon na innowacje, wynosi do 100 000 PLN.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98