• 12.05.2016

CIRiTT PP jest ogólnouczelnianą jednostką Politechniki Poznańskiej, której misją jest prowadzenie działań wspomagających wykorzystanie zasobów intelektualnych i badawczych PP. Strony nawiązały współpracę w zakresie transferu do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych przy wsparciu dotacji unijnych 2016.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98