• 04.04.2016

System akredytacji przygotowany został w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spółka Ellipsis uzyskała akredytację, jako jedna z dziesięciu Instytucji Otoczenia Biznesu.

Opis usług proinnowacyjnych IOB Ellipsis dostępne są pod adresem:

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98