• 26.01.2016

Zgodnie z regulaminem poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP " konkursu organizowanego przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Ellipsis może świadczyć usługi proinnowacyjne z dofinansowaniem aż do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie będzie obejmować zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursu oraz zachęcamy do kontaktu z nami w celu przygotowania Wniosku.

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98