Dotacje na innowacje

Przedmiotem wsparcia w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są pomysły dotyczące wdrożenia innowacji w działalności gospodarczej, w szczególności opartych o przeprowadzenie badań naukowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które planują prace badawcze i rozwojowe jako podstawę do wprowadzenia innowacji o zasięgu krajowym, europejskim lub światowym. Ponadto, pomysł na projekt powinien być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim pomysły obejmujące innowacje procesowe lub produktowe.

By wykorzystać finansowanie innowacji, istnieje potrzeba spełnienia pewnych warunków. Finansowanie innowacji może być wykorzystane jedynie przez firmy o odpowiednim profilu.

Warunkiem koniecznym przyznania dotacji na innowacje jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wprowadzenia produktu na rynek w ciągu trzech latach od daty zakończenia projektu.

Może to dotyczyć wprowadzenia wyników prac lub badań do własnej działalności gospodarczej, udzielenie licencji na korzystanie z praw własności przemysłowej lub sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac. Przedsiębiorstwa mogą realizować projekty badawczo-rozwojowe na własny użytek lub w celu szerszego rozpowszechniania ich wyników. Przedsiębiorcy mają także możliwość ubiegania się o dotacje na innowacje z obu poddziałań, mogą wtedy zaplanować współpracę z innymi podmiotami, na przykład na zasadzie podwykonawstwa. Prace jednak mogą być zlecane jedynie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98